مدیریت بلایا

1402/11/8 0:0

برگزاری کارگاه آموزشی رای پرسنل ستادی و محیطی در زمینه برنامه های مدیریت خطر بلایا در شهرستان

برگزاری کمیته های درون بخشی واحد مدیریت خطر بلایا در شهرستان

نحوه استقرار سامانه پشتیبانی مدیریت خطر بلایا در حوزه بهداشت شهرستان

ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا  DART

نحوه اجرای برنامه نظام مراقبت و قوع و پیامدهای بلایا

برگزاری تمرین و مانور کارکردهای EOP برای تیم عملیاتی

تدوین برنامه عملیات پاسخ به بلایا و فوریتها EOP در شهرستان ها

ارتقاء ایمنی سازه ای و غیر سازه ای واحدهای بهداشتی شهرستان

برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل ستادی و محیطی در زمینه برنامه های مدیریت خطر بلایا در شهرستان

نحوه انجام ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی SARA در شهرستان

برگزاری کمیته برون بخشی

برگزاری کمیته درون بخشی

برگزاری کمیته های درون بخشی واحد مدیریت خطر بلایا در شهرستان

نحوه اجرای برنامه مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا

تدوین برنامه عملیات پاسخ به بلایا و فوریت ها EOP در شهرستان

نحوه استقرار سامانه پشتیبانی مدیریت خطر بلایا در حوزه بهداشت شهرستان


تاریخ بروز رسانی:   14 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >