گروه گسترش شبکه ها

1393/2/14 0:0


1- هماهنگی سایر واحدها و مؤسسات بهداشتی و نظارت بر فعالیتهای واحد گسترش شبکه های شهرستانها
2- مشارکت در برنامه ریزی سالانه گسترش شبکه های بهداشتی درمانی استانها و شهرستانهای استان
3- مشارکت و برنامه ریزی در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی
4- نظارت بر اعمال ضوابط عدم تمرکز اداری و مالی و تفویض اختیار در مرکز بهداشت شهرستانها
5- نظارت و ارزشیابی مراکز آموزش بهورزی در سطح استان و رابطین بهداشتی
6- نظارت بر توزیع و استفاده صحیح از نیروی انسانی اعزام شده در سطح استان و شهرستان
7- نظارت بر فعالیتهای آموزش ضمن خدمت و بدو خدمت
8- هماهنگی و نظارت بر برنامه های ثبت مرگ و فعالیتهای آماری و بودجه
9- جلب مشارکت مردمی در قالب برنامه رابطین بهداشتی
10- اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20000 نفر جمعیت
11- ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی در سطح استان برابر ضوابط طرحهای گسترش
12- تعیین محل احداث واحدهای بهداشتی در سطح استان و همچنین برنامه ریزی جهت تعمیر و بهبود تجهیزات فنی و اداری
13- شناسایی جمعیت عشایری و نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت مذکور

14- نظارت و تحلیل آمار استان همچنین جمع بندی و ارسال به وزارت خانه


تاریخ بروز رسانی:   21 ارديبهشت 1393

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >