گروه گسترش شبکه ها

1393/2/14 0:0

فرم ها :

فرم ثبت موارد فوت(فوت زیر هفت روز و مرده زایی)

فرم ثبت موارد فوت(فوت بالای هفت روز)

اطلاعات فصلي مدیریت بهورزي

بازاموزی بهورزان شاغل

نتیجه نیازسنجی و دوره های بازآموزی بهورزان شاغل

فرم رابطین

اعلام نیازماهیانه نیروی طرحی

چک لیست ها:

چك ليست مشترك بيمه با شبكه

چک لیست پایش برنامه رابطان مرکز بهداشتی درمانی

چک لیست خانه بهداشت :

چک ليست پوسترها و فرم هاي مورد نياز خانه بهداشت

چک ليست تجهيزات خانه بهداشت

چك ليست چيدمان خانه بهداشت

چك ليست تجهيزات فني وزيستي :

تجهیزات خانه پزشک

تجهيزات ضروري فني

زيستي و اداري

 

 


تاریخ بروز رسانی:   14 ارديبهشت 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >