واحد امور اداری و مالی


 

هدف کلی : بهبود مدیریت منابع مالی و اداری

1- امور عمومی

    شرح وظایف :

        1- نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای اداری و مالی و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات مربوطه
        2- نظارت بر انجام امور تدارکاتی ، کنترل انبار و غیره
        3- نظارت و انجام امور پرسنلی کارکنان ( صدور احکام ، ابلاغ ماموریت ، مرخصی ، کنترل ورود و خروج افراد ،وسائط نقلیه و امور مربوطه)
        4- انجام سایر امور طبق دستور مافوق

2- امور مالی

    شرح وظایف :

        1- برآورد میزان اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای بهداشتی و همکاری در تنظیم موافقت نامه بهداشتی
        2- نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات جاری و ردیفهای متمرکز وزارتی
        3- نظارت بر اجرای بودجه حوزه تحت پوشش ، پیگیری انجام هزینه ها و غیره
        4- انجام سایر امور طبق دستور مافوق

3- کارگزینی

    شرح وظایف :

        1- مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی
        2- مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی در زمینه های مورد نظر « ارتقاء گروه ، تغییر پست سازمانی ، انتقال ، بازنشستگی و...»
        3- نظارت بر حفظ و نگهداری پرونده های استخدامی کارکنان و مدارک مربوطه
        4- انجام سایر امور طبق دستور مافوق

4- دبیرخانه

    شرح وظایف :

        1- نظارت بر دریافت و ثبت و توزیع کلیه نامه ها و مکاتبات وارده و صادره
        2- دریافت و نگهداری سوابق مکاتبات پرونده های مربوطه ، تکثیر و توزیع و ابلاغ بخشنامه های صادره
        3- تعقیب و نظارت برگردش مکاتبات و خدمات مربوط به ماشین نویسی و بایگانی
        4- انجام و سایر امور طبق دستور مافوق

5- خدمات

    شرح وظایف :

        1- نظارت بر انجام خدمات عمومی ( امور مربوط به نگهداری ساختمان، نظافت و تاسیسات ....)
        2- نظارت برنحوه استفاده از خودرو هاي تحت سرپرستی ، بیمه ، ماموریت ،کنترل سوخت و ...)
        3- نظارت بر خروج لوازم و قطعات مورد نیاز خودروها و غیره از انبار
        4- انجام سایر امور طبق دستور مافوق


چارت سازمانی واحد امور اداری و مالی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >