محمدباقر مهبودی


تحصیلات : کارشناس ارشد بهداشت عمومی

سمت : کارشناس آنفلوانزا- IHR - پایگاه مراقبت بهداشت مرزی- هماهنگ کننده تیم واکنش سریع و بیو تروریسم


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >