گروه سلامت روانی - اجتماعی


 

گروه سلامت روانی - اجتماعی


هدف كلي : ارتقاء سلامت روانی اجتماعی در استان

   شرح وظايف :

1- بررسی وضعیت سلامت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد بر اساس آمار و شاخصهای موجود
2- تهيه و تدوين برنامه عملیاتی برای سلامت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد با توجه به شرایط اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و .....
3- نظارت بر حسن اجراي طرح ادغام بهداشت روان و تلاش در توسعه و گسترش آن
4- نظارت بر عملکرد شهرستانها و ارائه پسخوراند به مراکز بهداشت شهرستانها
5- همکاري با ساير بخش هاي دولتي به منظور توسعه و ارتقاء سلامت روان
6- انجام پژوهشهاي بنيادي و کاربردي در زمينه سلامت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد


چارت سازمانی گروه سلامت روانی - اجتماعی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >