واحد امور دارویی


 

 واحد امور دارویی

هدف كلي : ارتقاء سطح سلامت و كارايي شبكه هاي بهداشتي درماني از طريق تأمين و توزيع داروهاي اساسي

    شرح وظایف :

1- برآورد ميزان نياز دارويي با هماهنگي درون بخشي در قالب اعتبارات برنامه مربوطه
2- هماهنگي با معاونت دارو و غذا به منظور بهينه سازي امر تدارك و توزيع داروهاي مورد نياز
3- برنامه ريزي و نظارت در خصوص نحوه هزينه اعتبارات دارويي
4- جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات دارويي به دست آمده از مراكز بهداشتي درماني
5- انجام روشهاي كاريردي اصلاح نظام دارويي و مصرف بهينه دارو
6- مشاركت و همكاري در اجراي طرحهاي بهداشتي به منظور تأمين به موقع داروهاي مورد نياز
7- مشاركت و همكاري در تدوين متون آموزشي براي سطوح مختلف شبكه در زمينه مسايل دارويي
8- شركت در كميته هاي تشكيل شده در مركز بهداشت استان كه به نحوي به دارو مربوط مي شود
9- نظارت بر امور فني انبار دارويي و تجهيزات پزشكي استان و شهرستانها
10- نظارت بر داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در خصوص مسايل دارويي


چارت سازمانی واحد امور دارویی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۵


برگشت>>

< >