سلامت کودکان
1
کارت سوانح و حوادث در کودکانسوانح و حوادث در کودکان
حادثه یک اتفاق است، یک لحظه بی توجهی، یا نادیده گرفتن یک توصیه ساده ایمنی برای ایجاد حادثه کافی است ، بسیاری از حوادث، وقتی اتفاق افتادند ديگر قابل برگشت نیستند و ممكن است باعث مرگ شده یا معلولیت هايي ايجاد كنند كه غیر قابل درمان است.


1
< >